Zwrot towaru

W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@volvomik.pl lub telefonicznie pod numery tel. 504-178-004 lub 504-178-005, albo w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Klienta;

b) adres do korespondencji;

c) dowód zakupu

d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową;

e) określenie roszczenia;

f) podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

W razie konieczności odesłania towaru do Sprzedawcy lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sprzedawcy z firmą kurierską DHL, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe, niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta. Preferowaną przez Sprzedawcę firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Poczta Polska.